fbpx

Dwujęzyczna Zerówka

Najlepsze przygotowanie do szkoły

ZERÓWKA –
Dlaczego ten etap edukacji jest tak ważny?

Zerówka to niezwykle ważny etap edukacyjny, w którym dziecko przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole. To, czy osiągnie ono gotowość szkolną zależy od jego rozwoju w wielu obszarach: fizycznym, społecznym, umysłowym, emocjonalno-motywacyjnym. 

Dlatego w Pomarańczowej Ciuchci stworzyliśmy nasz Autorski Program Dwujęzyczna Zerówka, aby optymalnie i harmonijnie wspierać rozwój 6-latków w każdym z obszarów i jak najlepiej przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Dwujęzyczna Zerówka

JESTEŚMY O KROK NAPRZÓD -
Autorski program w naszej Dwujęzycznej Zerówce

Razem z rodzicami myślimy o przyszłości naszych przedszkolaków. Dzięki naszemu programowi Dwujęzyczna Zerówka – w znanym i bezpiecznym środowisku przedszkola – wyposażymy dzieci w kompetencje niezbędne do osiągania sukcesów w przyszłej edukacji szkolnej.

Program Dwujęzyczna Zerówka to:

Jest to nasz program autorski – uczymy swobodnej komunikacji i płynnego wypowiadania się w języku angielskim. Rozwijamy umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Przygotowujemy do rozpoczęcia edukacji w szkole dwujęzycznej. 

Wyjątkową efektywność programu zapewnia zastosowanie najnowocześniejszych technik nauczania: gry językowe w oparciu o struktury i słownictwo funkcyjne, zabawy ruchowe (TPR), storytelling, piosenki, aktywności angażujące poprzez dramę, zajęcia plastyczne, nauczanie zintegrowane (CLIL), mnemotechniki. Standardy nauczania są ściśle powiązane z celami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia.

Zajęcia prowadzimy wg programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – wyposażamy dzieci w kompetencje niezbędne do nauki przedmiotów ścisłych. Rozwijamy umiejętności matematyczno-logiczne, uczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Rozwijamy kompetencje informatyczne i naukowo-techniczne, umiejętność logicznego myślenia, intuicję algorytmiczną oraz mądre, świadome i bezpieczne posługiwanie się nowymi technologiami niezbędnymi we współczesnym świecie. Nasza cyfrowa kadra to robot Emys, Geniboty, Ozoboty (w placówce Politechnika) i Scottie Go.

Zajęcia prowadzimy wg metody prof. B. Rocławskiego “Glottodydaktyka” – rozwijamy kompetencje językowe, uczymy właściwej wymowy i stylistyki wypowiedzi, argumentowania i autoprezentacji. Kształtujemy umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania, rozwijamy wrażliwość i świadomość ortograficzną. Staramy się pokazywać dzieciom czytanie jako doskonały sposób prowadzący do samodzielnego zdobywania informacji. Uczymy korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Nasz autorski program opracowany przez naszych psychologów, certyfikowanych edukatorów i trenerów. W codziennej pracy wychowawczej koncentrujemy się na tym, by rozwijać u dzieci inteligencję emocjonalną. Wzmacniamy poczucie własnej wartości, pewności siebie, świadomości osobistej siły i autonomii oraz uczymy efektywnej komunikacji.

Jeden dzień w tygodniu poświęcamy na naukę strategii, m.in. :

 • radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • wyrażania własnych potrzeb i stawiania granic z szacunkiem do innych,
 • traktowania błędów jako okazji do nauki
 • budowania motywacji wewnętrznej opartej o sprawstwo i wnoszenie własnego wkładu.

NAM SIĘ CHCE -
Dodatkowe projekty w naszej Zerówce

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom elementarnej wiedzy z zakresu małej ekonomii, finansów, przedsiębiorczości oraz podnoszenia ich świadomości finansowej. Poprzez proponowane zajęcia, zabawy, wycieczki pragniemy wprowadzić dzieci w tajniki świadomego planowania wydatków, oszczędzania oraz dbania o środowisko. W projekcie zwracamy także uwagę na zwiększenie świadomości odbioru przekazu reklamowego. Projekt realizowany jest w tygodniowych blokach, jeden raz w semestrze.

Minimum raz w semestrze realizujemy wspólny projekt z uczniami klas 1-3 Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus (na Bemowie lub w Józefosławiu). Tematykę projektu dobieramy do indywidualnych potrzeb i możliwości grupy w porozumieniu z nauczycielem uczącymi w klasach wybranych do realizacji projektu z przedszkolakami.

Projekt uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, współpracy, empatii. Sześciolatki raz w tygodniu służą wiedzą, pomocą i wsparciem przedszkolakom z młodszych grup. Aktywizują maluchy poprzez zapraszanie do wspólnej zabawy, poprzez modelowanie wspierają je w zakresie kształtowania umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w działaniu.

Kształtujemy kompetencje uczniowskie i umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej

 • Podajemy cel zajęć – po to, aby dzieci nabywały umiejętności kierowania procesem „uczenia się” oraz potrafiły samodzielnie ocenić, na ile udało im się osiągnąć zamierzony cel.
 • Stosujemy patyczki – czyli szpatułki z imionami dzieci, co pomaga w porządkowaniu dyskusji oraz pozwala zadbać o to, by każdy przedszkolak był jej uczestnikiem. Jest też pomocne w dokonywaniu podziałów w przypadku zadań wykonywanych w parach lub zespołowych.
 • Korzystamy ze światełek – czyli trójkolorowej sygnalizacji, która pozwala dzieciom podczas samodzielnej pracy ocenić, jak sobie radzą z zadaniem i dać o tym znać nauczycielowi. Kolor zielony – oznacza, że radzą sobie doskonale. Kolor żółty – sygnalizuje trudność i informuje o tym, że zerówkowicz na jakimś etapie rozwiązania będzie potrzebował pomocy. Kolor czerwony – to informacja, że dziecko potrzebuje natychmiastowego wyjaśnienia wątpliwości, które ma – bo bez tego nie może rozwiązać zadania.
 • Stosujemy informację zwrotna „Dwie gwiazdki i jedno życzenie”, czyli w przyjazny i pełen szacunku sposób wskazujemy dzieciom nie tylko mocne strony ich pracy, ale także to, co mogłoby być wykonane lepiej. Technikę stosujemy również do pierwszych prób oceny koleżeńskiej – aby pokazywać sześciolatkom, jak wiele mogą się od siebie nawzajem nauczyć.

ZAJĘCIA DODATKOWE W ZERÓWCE
w ramach czesnego:

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia rozwijają kompetencje komunikacyjne, uczą aktywnego słuchania, wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb. Uczą strategii nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi, pracy zespołowej, dzielenia się obowiązkami, podejmowania wspólnych decyzji.

Warsztaty psychologiczne

Prowadzone są przez psychologa w grupach 4-6 latków - dostosowane są do potrzeb danej grupy. Pomagają rozwijać inteligencję emocjonalną, budować relacje i wspierać rozwój kompetencji społecznych.

Academia de español

Umysły dzieci w wieku przedszkolnym są tak elastyczne i chłonne, że to idealny moment na wprowadzenie kolejnego języka obcego. W przyjaznej atmosferze wesołej zabawy dzieci przyswajają język hiszpański w naturalny i niewymuszony sposób.

Klub szachowy

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Warsztaty Naukowe

Zabawa w eksperymenty pobudza ciekawość i zainteresowanie światem. Uczy samodzielnego działania, daje możliwość wyciągania wniosków, rozwija kreatywność, pomysłowość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Warsztaty Przyrodnicze

Zajęcia rozbudzają zainteresowanie dzieci otaczającym światem, uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialnego, spokojnego obcowania z żywymi stworzeniami. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, szczególnie z zakresu biologii.

Ceramika

Zabawa gliną ma potwierdzone przez psychologów właściwości relaksacyjne i antystresowe - pozwala na kreatywne rozładowanie napięcia. Daje dzieciom poczucie swobody i nieograniczonych możliwości wyrażania się przez sztukę. Uczy samodzielności, cierpliwości, planowania i odpowiedzialności.

Warsztaty plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, wyzwala ekspresję, rozwija twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły.

KorSenBal

Interdyscyplinarne zajęcia uwzględniające potrzeby dzieci z zakresu gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej realizowane poprzez zabawy z baletem. To nasz sposób na rozwijanie sprawności w zakresie przetwarzania informacji, koncentracji uwagi, koordynacji oraz świadomości ciała.

MindHarmonyDance

Innowacyjne zajęcia dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym, skupiają się na integracji ruchu tanecznego z technikami mindfulness, tworząc unikatowe doświadczenie wspierające rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny dziecka. Wpływa na koncentrację i pamięć. Uczy wyrażania emocji. Buduje pewność siebie.

Rytmika z orkiestą dziecięcą

Zajęcia rozwijają koordynację ruchową, motorykę całego ciała, orientację przestrzenną, uczą koncentracji, poprawiają pamięć, uwrażliwiają na elementy muzyki. Dają także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia z elementami korektywy i gier zespołowych. Kształtują nawyk prawidłowej postawy, rozwijają koordynację ruchową, integrację sensoryczną, wspierają ogólną sprawność i wszechstronny rozwój fizyczny.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia rozwijają kompetencje komunikacyjne, uczą aktywnego słuchania, wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb, strategii rozwiązywania konfliktów, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Uczą pracy zespołowej, dzielenia się obowiązkami, podejmowania wspólnych decyzji.

Warsztaty psychologiczne

Prowadzone są przez psychologa, który dostosowuje tematykę zajęć do potrzeb danej grupy. Pomagają rozwijać inteligencję emocjonalną, budować relacje i wspierać rozwój kompetencji społecznych.

Academia de español

Umysły dzieci w wieku przedszkolnym są tak elastyczne i chłonne, że to idealny moment na wprowadzenie kolejnego języka obcego. W przyjaznej atmosferze wesołej zabawy dzieci przyswajają język hiszpański w naturalny i niewymuszony sposób.

Klub szachowy

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Warsztaty Naukowe

Zabawa w eksperymenty pobudza ciekawość i zainteresowanie światem. Uczy samodzielnego działania, daje możliwość wyciągania wniosków, rozwija kreatywność, pomysłowość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Warsztaty Przyrodnicze

Zajęcia rozbudzają zainteresowanie dzieci otaczającym światem, uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialnego, spokojnego obcowania z żywymi stworzeniami. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, szczególnie z zakresu biologii.

Ceramika

Zabawa gliną ma potwierdzone przez psychologów właściwości relaksacyjne i antystresowe - pozwala na kreatywne rozładowanie napięcia. Daje dzieciom poczucie swobody i nieograniczonych możliwości wyrażania się przez sztukę. Uczy samodzielności, cierpliwości, planowania, odpowiedzialności i akceptacji niepowodzeń.

Warsztaty plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, wyzwala ekspresję, rozwija twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły.

KorSenBal

Interdyscyplinarne zajęcia uwzględniające potrzeby dzieci z zakresu gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej realizowane poprzez zabawy z baletem. To nasz sposób na rozwijanie sprawności w zakresie przetwarzania informacji, koncentracji uwagi, koordynacji oraz świadomości ciała.

MindHarmonyDance

Innowacyjne zajęcia dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym, skupiają się na integracji ruchu tanecznego z technikami mindfulness, tworząc unikatowe doświadczenie wspierające rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny dziecka. Wpływa na koncentrację i pamięć. Uczy wyrażania emocji. Buduje pewność siebie.

Rytmika z orkiestą dziecięcą

Zajęcia rozwijają koordynację ruchową, motorykę całego ciała, orientację przestrzenną, uczą koncentracji, poprawiają pamięć, uwrażliwiają na elementy muzyki. Dają także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia z elementami korektywy i gier zespołowych. Kształtują nawyk prawidłowej postawy, rozwijają koordynację ruchową, integrację sensoryczną, wspierają ogólną sprawność i wszechstronny rozwój fizyczny.

DO CZEGO DĄŻYMY?
Czyli profil absolwenta naszej Zerówki

ABSOLWENT DWUJĘZYCZNEJ ZERÓWKI:

 • komunikuje się w języku angielskim
 • jest przygotowany do szkoły (polsko i anglojęzycznej)
 • ma adekwatne poczucie własnej wartości
 • wytrwale dąży do wytyczonego celu
 • jest otwarty i tolerancyjny wobec innych
 •  współdziała w atmosferze szacunku i życzliwości
 • kreatywnie podchodzi do zadań
 • skupia się na poszukiwaniu rozwiązań
 • z otwartością reaguje na zmiany
 • jest ciekawy świata
 • poszukuje i rozwija swoje talenty i pasje
 • zna wartości zdrowego stylu życia i ekologii

JESTEŚMY DUMNI!
Nasz absolwent dostał się na studia na Oxford i Berkeley!

Podobno wszystkiego, co najważniejsze w życiu nauczyliśmy się w przedszkolu (i zerówce!). Ten okres przez wielu psychologów określany jest jako kluczowy w rozwoju każdego człowieka.

Patrząc na to z perspektywy naszego 27-letniego doświadczenia, nie możemy się z tym nie zgodzić i głęboko wierzymy, że również jako Pomarańczowa Ciuchcia dołożyliśmy cegiełkę do niewątpliwego sukcesu Macieja – absolwenta jednego z naszych przedszkoli i naszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus na Bemowie.

Z nieskrytą dumą chcielibyśmy podzielić się z Wami informacją, że Maciej dostał się na jedne z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie – University of Oxford i UC Berkeley – spełniając przy tym jedno ze swoich wielkich marzeń. Bo przecież “czym skorupka za młodu nasiąknie (…)”

Opinie rodziców

Wypełnij formularz i skontaktuj się z Nami

Zapisz się na dzień otwarty

Kliknij by zapisać się na dzień otwarty do wybranej placówki.

Umów się na rozmowę

Kliknij by umówić rozmowę z dyrektorem wybranej placówki

Weź udział wraz ze swoim dzieckiem w Dniu Otwartym w wybranej placówce Pomarańczowej Ciuchci.
👉🏻 Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz. Do zobaczenia! 🧡