Regulamin programu Pomarańczowa Karta Korzyści - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Współpraca

Regulamin programu Pomarańczowa Karta Korzyści

 

 1. Organizatorem programu rabatowego jest firma Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Dostępnej 60 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000426244.
 2. Adresatami programu są osoby (zwane dalej „Uczestnikami”), które podpisały umowę o świadczenie usług na żłobek, przedszkole lub szkołę. Dodatkowo programem objęci są pracownicy Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia i Szkół Gaudeamus.
 3. Programem rabatowym objęci są uczestnicy, którzy: złożyli akceptację regulaminu PKK, wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych związanych z programem, wyrazili pisemną zgodę  na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji programu. Oświadczenia uczestników programu muszą być podpisane przed otrzymaniem karty rabatowej.
 4. Program PKK obowiązuje od dnia 1.09.2017. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia programu w dowolnym czasie.
 5. Uczestnicy programu PKK są uprawnieni do rabatów na zakupy/usługi oferowane przez partnerów PKK. Organizator jest odpowiedzialny za wydanie kart, za aktualizację danych na temat aktualnej oferty partnerów programu, za obsługę reklamacji związanych z funkcjonowaniem programu oraz przetwarzanie danych osobowych.
 6. Aktualna oferta oraz lista partnerów programu jest dostępna na stronie internetowej www.pomaranczowa-ciuchcia.pl w zakładce dotyczącej PKK. Dodatkowo uczestnicy programu będą otrzymywać katalog z oferta partnerów raz na kwartał oraz informację o akcjach specjalnych. Informacja na temat towarów / usług nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 7. Karty wydane uczestnikom programu są własnością uczestników programu. Uczestnik nie traci prawa do korzystania z karty z chwilą zakończenia współpracy z PC.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w każdym czasie
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z.o.o Sp. K. ul. Dostępna 60 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. PPC zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę należy kierować na adres: PPC, ul. Dostępna 60, 01-490 Warszawa.
 10. Wszelkie reklamacje związane z obsługą programu rabatowego powinny być zgłaszane na adres mailowy pkk@pomaranczowa-ciuchcia.pl
 11. Organizator zobowiązany jest do rozstrzygania reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 12. Reklamacje zgłoszone, które są sprzeczne z niniejszym regulaminem, uznaje się za bezzasadne.
 13. Wszelkie spory powstałe na tle programu rabatowego PKK będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017.