Program /The Project - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w maju

Zapraszamy

w soboty 11, 18 i 25 maja

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

DNI OTWARTE w maju

Zapraszamy

w soboty 11, 18 i 25 maja

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

Program /The Project

 

Program

 

Znajomość minimum dwóch języków obcych poza językiem ojczystym wśród obywateli Unii Europejskiej jest priorytetem nakreślonym przez Komisję Europejską (European Council 2002).
Aby sprostać temu wyzwaniu, wiele krajów Unii Europejskiej wprowadza w swoich przedszkolach oprócz tradycyjnej nauki języków obcych różnorodne formy kształcenia podmiotowo-językowego. W Polsce projekt Nauczanie Dwujęzyczne został zapoczątkowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Priorytety unijne, nowatorskie metody i typy kształcenia przedmiotowo-językowego nakreślone przez CODN i kontynuowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Polsce oraz wieloletnie plany wprowadzenia dwujęzyczności zaowocowały decyzją o powołaniu w nowym roku szkolnym 2015/16 grup dwujęzycznych w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia.
Aby to było możliwe, stworzyliśmy w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia autorski program nauczania dwujęzycznego oparty na metodzie Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning) rekomendowanej przez Komisję Europejską.
Naszym priorytetem jest wyposażenie dzieci w kompetencje językowe, swobodę i pewność językową umożliwiającą naturalne porozumiewanie się w języku angielskim, jednak samo nauczanie języka obcego nie jest tutaj jedynym celem samym w sobie. W naszej metodzie język obcy jest jednocześnie narzędziem do nauczania treści programowych wychowania przedszkolnego w języku obcym. 
Podczas tworzenia programu autorskiego i doboru metod nauczania wzorowaliśmy się na naturalnym sposobie, w jaki dzieci nabywają swój język ojczysty. Proces ten odbywa się w sposób podświadomy. Dziecko przebywając z osobami mówiącymi w języku obcym nie od razu, ale stopniowo, zaczyna imitować ich mowę, powtarzać, tworzyć naturalne reguły rządzące tym językiem. W końcowym procesie „produkcji językowej” dziecko staje się płynnym użytkownikiem tego języka. 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dyrekcją przedszkola.

 

 

 

The Project
 

The knowledge of at least two foreign languages in addition to the native language among EU citizens is a priority outlined by the European Council (2002).
In order to face that challenge, many of EU countries introduce various forms of content and language teaching in kindergartens in addition to the traditional foreign languages teaching.
In Poland the Bilingual Teaching project was launched by the National In-Service Teacher Training Centre.
We have been considering creating bilingual groups for several years, yet it were the EU priorities, innovative methods and types of content and language learning outlined by the National In-Service Teacher Training Centre, continued by the Centre of Education Development in Poland that made us decide to create bilingual groups in Pomarańczowa Ciuchcia Kindergartens in the new school year 2015/2016. 
In order to facilitate the process in Pomarańczowa Ciuchcia Kindergartens we developed our own original bilingual teaching programme based on the Content and Language Integrated Learning (CLIL) method, which is recommended by the European Council. 

Our priority is to provide the children with language skills, ease and confidence which will enable them to communicate in English in a natural manner. The foreign language teaching, however, is not an end in itself. It is, at the same time, a tool of teaching pre-school education content in the foreign language. 
Our original pre-school bilingual programme and the teaching methods that we selected were inspired by children’s natural manner of first language acquisition. This is a subconscious process during which a child, through spending time with people who communicate in the foreign language, gradually begins to imitate their speech, repeat it and create natural rules that govern the language. In the final stage of the “language production" process children become fluent users of a given language. 
We would like to imitate the manner in which children acquire two languages simultaneously, e.g. when parents are of different nationalities and communicate with each other in English while they talk to the child in their own first languages. 

 

For more information please contact the head of the kindergarten.