Metody / Methods - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w kwietniu

Zapraszamy

w soboty 6 i 13 kwietnia

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

DNI OTWARTE w kwietniu

Zapraszamy

w soboty 6 i 13 kwietnia

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

Metody / Methods

 

Metody

 

Program wychowania dwujęzycznego w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia został oparty na programie autorskim, który umożliwia całodzienny kontakt dzieci z dwoma językami równocześnie, jak również pozwala realizować treści programowe w języku polskim oraz angielskim w równomiernie rozłożonym czasie. 

 

​Do wprowadzenia dwujęzyczności zostanie wykorzystana najbardziej sprawdzona metoda, stosowana w przedszkolach i szkołach w wielu krajach, rekomendowana przez Komisję Europejską – metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Podejście to zakłada połączenie metod stosowanych w metodyce nauczania treści ogólnokształcących z metodami nauczania języka obcego. W praktyce polega to na wprowadzeniu języka angielskiego jako narzędzia do poznawania treści wychowania przedszkolnego przy jednoczesnym stworzeniu warunków niezbędnych do nabywania tego języka.
Opisywana metoda - oprócz treści wychowania przedszkolnego nauczanych po angielsku i komunikacji w języku obcym - zakłada ponadto uczenie myślenia i rozumowania w języku obcym oraz, co nie mniej ważne, poznanie kultury brytyjskiej czy amerykańskiej oraz zrozumienie różnic kulturowych występujących w krajach anglosaskich. Dzięki takiemu podejściu dziecko staje się ambasadorem kultury kraju i regionu nauczanego języka.
Obawy, że wprowadzenie języka obcego jako narzędzia komunikacji z dziećmi, które wciąż są w trakcie nabywania i doskonalenia języka ojczystego, jest dla nich obciążające, nie są uzasadnione, ponieważ metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo–Językowego sprawdza się doskonale niezależnie od indywidualnych różnic pomiędzy dziećmi. Co więcej, im wcześniej zaproponujemy dziecku drugi język jako narzędzie komunikacji, tym większa jest szansa, że będzie ono w stanie przyswoić go i używać na poziomie podobnym jak swój język ojczysty. W tym wypadku trafne jest spostrzeżenie prof. M. Żylińskiej dotyczące Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo –Językowego: „Im więcej operacji musi wykonać mózg dziecka, tym lepiej dany materiał zostanie przez dziecko przyswojony”.
Warto podkreślić, że metoda ta jest przyjmowana przez dzieci z dużym zainteresowaniem, a nawet entuzjazmem. Dodatkowo dzieci otrzymują sygnał, że język obcy stwarza im możliwość czerpania wiedzy z różnych źródeł, również anglojęzycznych oraz zawierania przyjaźni z koleżankami i kolegami z całego świata również komunikującymi się w języku angielskim.
Termin CLIL jest terminem ogólnym obejmującym wiele różnych podejść, których elementy zostaną wykorzystane do nauczania języka angielskiego w Przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia.

 

 

Methods


The bilingual pre-school education in Pomarańczowa Ciuchcia Kinergartens is based on our original bilingual teaching project which aims at surrounding children with two languages at a time within eight hours spent in the kindergarten. What is more, it enables us to implement the pre-school curriculum in both languages.
Implementation of bilingual education in Pomarańczowa Ciuchcia Kindergartens is based on the most reliable method applied in many countries and recommended by the European Countries – the Content and Language Integrated Learning (CLIL) method. CLIL is an approach which combines methods used in general education methodology and the methodology of foreign language teaching. The selected content of pre-school education is introduced in English, therefore children perceive the foreign language as a tool used for communication and learning. At the same time, the group teacher creates the conditions necessary for the second language acquisition to take place.

With the help of CLIL method – apart from a pre-school curriculum content taught in English and foreign language communication – students are taught thinking and understanding in a foreign language along with the British and American culture and understanding the cultural differences in English-speaking countries. Thanks to this approach pupils become cultural ambassadors of the country and region of the language they are taught. 
The fear that introduction of a foreign language as a communication tool with children who are still acquiring their first language is excessively burdensome seems unfounded because the Content and Language Integrated Learning method proves perfect in teaching children regardless of their individual differences.  What is more, the sooner we start communicating with a child in a foreign language the greater the chances are that the second language will be acquired by the child and thus used in a similar manner to their first language. In this case the remark of Prof. M. Żylińska relating to Content and Language Integrated Learning seems accurate: “The more operations a child’s brain has to perform, the better a particular content will be acquired”.
It should be emphasised that teaching with this method makes children interested and enthusiastic. Additionally, children become aware that a foreign language creates a possibility of acquiring knowledge from various sources, including the English ones, and making friends with children who communicate in English across the globe.
CLIL is a general term that encompasses many different approaches, the elements of which will be used in English teaching.