Inteligencja interpersonalna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby.

 

Jeśli Twoje dziecko:
 

 • lubi i potrafi współdziałać w grupie,
 • jest komunikatywne,
 • rozumie potrzeby i emocje innych ludzi,
 • ma zdolności przywódcze,
 • jest dobrym rozmówcą,
 • lubi pomagać innym
   

to znaczy, że przeważa u niego inteligencja interpersonalna.

 


PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ INTERPERSONALNĄ

 

Programy 
 

 • Kraina emocji

To program, który kształtuje  zdolność rozumienia innych, empatię, rozwija umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji. Uczy nazywania i akceptowania uczuć innych osób, panowania nad emocjami, współdziałania w grupie, co odgrywa zasadniczą rolę w przyszłych osiągnięciach dziecka. 

 

 • Mały olimpijczyk

Podczas zajęć ruchowych zawracamy  uwagę, aby dzieci uczyły się współpracy, zdrowego współzawodnictwa, wzajemnej pomocy, zrozumienia dla ograniczeń innych, przestrzegania reguł i zasady fair play w grach zespołowych.

 

 • Dydaktyczne rozgrywki - gry planszowe

Celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do grupy rówieśniczej.

 

W Pomarańczowej Ciuchci podczas wszystkich zajęć uczymy dzieci współdziałania w grupie, rozumienia potrzeb drugiego człowieka oraz szacunku i akceptacji dla inności. 

 


Zajęcia dodatkowe

 

 • Warsztaty psychologiczne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa i gry zespołowe
 • Warsztaty teatralne 
 • Spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi (tematyka jest dobierana tak, aby wspierała edukację emocjonalną dzieci)
   

 

Zajęcia fakultatywne

 

 • Zumba Kids
 • Klub sportowy
 • Koszykówka od malucha

 

 

Więcej o zajęciach dodatkowych i fakultatywnych.